Buď k sebe úprimný


Hlavné menu:
Domov
Naša kampaň
Naše argumenty
Cirkev a politika
Matrika humanistov

Z prijatej pošty:
List farára
List čitateľky

Urobte v roku 2011 dôležitý krok vo svojom živote, hláste sa hrdo a nahlas k ľuďom „bez vyznania“: ateistom, agnostikom, skeptikom, humanistom, či veriacim nehlásiacim sa k žiadnej náboženskej organizácii.

Cirkev a politika

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či vyplníte sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky. Sčítanie sa uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvýši medzinárodná porovnateľnosť výsledkov. Do formulára nebudete uvádzať svoje meno, priezvisko, ani rodné číslo, čiže aj po vyplnení zostane anonymný. Výsledky sa budú zverejňovať priebežne, komplexne budú známe najneskôr v marci 2014.

Okrem iného bude toto sčítanie obyvateľov aj prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou. Nenechajme sa spliesť, nejde tu o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie – cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod.

Práve to je dôvod, prečo cirkvi pripisujú výsledkom sčítania veľký význam. Katolícki aj evanjelickí biskupi píšu pastierske listy, ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nimovečkyprihlásili. Ak si však myslíte, že cirkvám záleží hlavne na tom, aby sa zistilo pravdu o skutočnom počte ich členov, žijúcich podľa zásad ich viery, mýlite sa.

Pozrime sa, ako dopadlo minulé sčítanie obyvateľov z roku 2001, a aký vplyv mal na vývoj spoločnosti. Už vo svojom pastierskom liste z roku 2001 katolícka cirkev pokrytecky vyzývala, aby sa k jej viere prihlásil každý, kto bol hneď po narodení (a teda nie z vlastného rozhodnutia) pokrstený – na jeho súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží:

Ide o vás veriacich, o vás všetkých, o tých, ktorí boli pokrstení… Zahrnutí sú aj tí, ktorí sa azda od Cirkvi vzdialili, ktorí azda pochybujú o viere … Cirkev aj na všetkých týchto pamätá, pokladá ich stále za svojich synov a dcéry. … Aj títo všetci nech pri sčítaní ľudu zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení, že sú katolíci – že patria srdcom do Cirkvi.
Buďme hrdí, že sme veriaci a prihlásme sa pri sčítaní k svojmu krstu. Všetci pokrstení tvoríme túto Cirkev, veľké spoločenstvo v Kristovi… Prihlásme sa k Cirkvi bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť. Náš krst a naša príslušnosť k Cirkvi nás ponad všetky rozdiely spája do jednoty.

Ku katolíckej cirkvi sa tak prihlásilo 68,9 % obyvateľov, pričom ale vôbec nemuselo isť o skutočných katolíkov, ktorí súhlasia s každým stanoviskom cirkvi. Následne cirkev tento údaj využila nielen k tomu, aby získala zo štátneho rozpočtu (z našich daní) čo najviac peňazí a tým si upevnila moc, ale tiež k tomu, aby výsledkami sčítania mohla po nasledujúce roky argumentovať, aké veľké percento populácie reprezentuje. O tomto vypovedá napr. aj päťročný plán katolíckych biskupov na roky 2001 – 2006, ktorý smeruje k získavaniu majetku, financií a ovplyvňovaniu politickej moci na Slovensku, a ktorý opisuje kniha Čierna má zelenú.

K financovaniu cirkví je treba uviesť, že štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné. V rokoch 2000 – 2008 Slovenská republika zo štátneho rozpočtu poskytla cirkvám a náboženským spoločnostiam viac ako 6 mld. Sk. V roku 2009 to bolo viac ako 37 miliónov eur, a takisto v rokoch 2010 a 2011. K odluke cirkví od štátu stále nedošlo, neexistuje žiaden zoznam hodnoty cirkevného majetku na Slovensku. Ani príjmy zo zbierok v kostoloch povinnosti verejného vyúčtovania nepodliehajú.

Cirkvi a náboženské spoločnosti POSKYTNUTÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO  ROZPOČTU ( v tis. Sk) v eurách
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Apoštolská cirkev 5 840 6 026 6 136 6 584 6 568 9 132 9 483 9 524 10 516 369 916
Cirkev bratská 4 163 4 342 4 385 5 055 4 732 6 304 6 606 7222 8 268 317 929
Bratská jednota baptistov 3 318 3 592 3 628 3 920 4 048 5 193 5 424 5 740 6 910 286 781
Evanjelická cirkev a. v. 54 837 59 897 62 786 67 932 69 771 93 181 95 862 97 384 107 026 3 679 129
Evanjelická cirkev metodistická 2 245 2 383 2 642 2 989 3 014 5 498 6 040 6 506 7 290 265 506
Pravoslávna cirkev 23 909 26 446 31 140 36 531 36 332 40 521 43 594 44 967 50 258 1 699 615
Reformovaná kresťanská cirkev 26 286 31 239 31 651 33 434 35 644 45 117 45 856 49 943 54 439 1 980 740
Cirkev československá husitská 514 690 1 076 1 261 1 386 2 066 2 389 2 413 2 546 101 841
Židovské náboženské obce 2 442 2 802 2 908 3 188 3 232 3 437 3 450 3 461 3 539 124 540
Starokatolícka cirkev 622 949 1 456 1 928 1 770 2 085 2 203 2 283 2 601 102 897
Rímskokatolícka cirkev 299 302 333 699 372 730 381 855 388 481 503 673 504 943 521 091 576 312 21 268 133
Gréckokatolícka cirkev 46 289 51 105 57 516 60 479 60 623 84 571 87 750 91 606 100 866 3 765 623
Konferencia biskupov Slovenska 2 359 2 824 3 280 3 694 3 646 3 876 3 856 3 956 3 947 146 517
Ekumenická rada cirkví 981 1 177 1 500 1 760 1 760 1 890 1 881 1 971 1 968 69 707
Slovenská katolícka charita 43 000 55 500 57 500 60 375 60 375 63 375 63 375 63 775 66 124 2 337 848
Diakonia Evanjelickej cirkvi a v. 3 500 4 700 5 300 5 588 5 495 5 558 5 563 5 991 6 522 208 658
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi                 700 26 555
Konferencia vyšších  predst. ženských reholí             9 883 10 583 11 831 420 939
Cirkev adventistov siedmeho dňa             550 550 545 19 087
Spolu 519 607 587 371 645 634 676 573 686 877 875 477 898 708 928 966 1 022 208 37 191 961
Príspevky cirkvám za roky 2000 – 2009. Zdroj:www.culture.gov.sk

Katolícka cirkev bežne zasahuje aj do politiky prostredníctvom kresťanských strán a politikov. Keď bolo KDH vo vláde, vnútilo Slovensku bez ohľadu na názor jeho občanov základnú zmluvu s Vatikánom, ktorá je jednostranne nevypovedateľná a zakladá nebezpečný precedens, kedy tvorba zákonov v našej krajine má byť podriadená "formálnej" kontrole Vatikánu. Zmluva je jednostranne výhodná pre cirkev, a jej súčasťou je požiadavka prijatia ďalších štyroch čiastkových zmlúv. Bola prijatá napriek tomu, že jasne porušuje našu ústavu, v ktorej je napísané, že sa Slovenská republika neviaže na žiadnu ideológiu. V rokoch 2002 a 2004 boli následne podpísané dve čiastkové zmluvy, a to Zmluva o duchovnej službe v ozbrojených silách a zboroch a Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní. Náboženstvo (v skutočnosti katolicizmus) sa stalo povinne voliteľným predmetom na štátnych školách. Uznáva sa právo cirkví na riadenie vlastných škôl, a zároveň štát nebude požadovať, aby cirkevné školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú jej ideológii. Ďalšie zmluvy zatiaľ podpísané neboli, aj keď cirkev a katolícki politici túto tému opätovne otvárajú. Po minuloročných voľbách hneď v prvý deň rokovaní o programe novej vlády KDH ich pomenovalo ako svoju prioritu. Nakoniec sa však do programu vlády nedostali.

Zvýhodňovanie katolíkov našimi politikmi tým ešte zďaleka neskončilo. Uvedieme niekoľko príkladov len z minulého roku: Keď Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu označil umiestňovanie krížov v školách v Taliansku za porušenie práva rodičov vychovávať deti podľa vlastného presvedčenia, Národná rada Slovenskej republiky ich umiestňovanie v školách a vo verejných inštitúciách naopak schválila. Predsedníčka vlády Iveta Radičová a Konferencia biskupov Slovenska sa zhodli na tom, že otázky spojené s novou úpravou financovania cirkví momentálne nie sú prioritou a že vláda otvorí diskusiu k tejto téme len vtedy, ak bude zo strany cirkvi záujem. A najnovšia správa je, že minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda pozval pápeža Benedikta XVI. v roku 2013 na Slovensko – samozrejme za peniaze nás všetkých. Posledná návšteva pápeža na Slovensku v roku 2003 nás stála takmer 80 miliónov korún. Určite by sa tieto peniaze dali použiť oveľa rozumnejšie.

Nejde ale len o otázky, ktoré sú s náboženstvom priamo spojené. Cirkev si totiž nárokuje aj patent na morálku a snaží sa zasahovať do súkromného života každého občana bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde biskupi vyvíjajú veľký nátlak na politikov, aby zakázali umelé oplodnenie, ktoré oni považujú za „nedôstojné“. Môže sa teda aj u nás stáť, že všetko, čo nie je v súlade s ich učením, zakážu už nielen svojim členom, ale budú to chcieť zákonom zakázať nám všetkým.

Na Slovensku napríklad ministerstvo školstva v roku 2007 kvôli nesúhlasu cirkvi odmietlo zaviesť sexuálnu výchovu do vyučovania etiky na základných školách, hoci odborníci pripravili metodickú príručku zohľadňujúcu praktické skúsenosti zo zahraničia. Takisto návrh zavedenia jogy do škôl ako nepovinný predmet vyvolal ostré protesty katolíckej i evanjelickej cirkvi – argumentovali, že by sa tým k žiakom dostalo aj hinduistické náboženstvo.

vzor otázky 23. - bez vyznania Nepodporujte cirkevnú moc nad národom, označtebez vyznania

Sčítanie obyvateľov z roku 2001 tiež ukázalo, že ľudí bez vyznania na Slovensku pribudlo. Túto kolónku označilo 13 % občanov, a po katolíkoch sú tak druhou najpočetnejšou skupinou občanov ešte pred evanjelikmi. Upozorňujeme, že na sčítacom formulári bola pre ateistov len negativistická kolónka „bez vyznania“, ktorá neodráža realitu a nachádza sa na poslednom mieste. Určite by bolo lepšie, keby sa v budúcnu pridala aj kolónka „ateizmus“ alebo napríklad „nenáboženský svetonázor“. Za naše názory sa nemusíme hanbiť. Aj keď v našej spoločnosti stále existujú predsudky voči ateistom, sú títo ľudia úplne normálni, plnohodnotní občania, ktorí majú rovnaké a v niektorých prípadoch možno aj ešte vyššie morálne zásady ako bežní veriaci.

Pripravili sme niekoľko letákov a plagátov, ktorými chceme upozorniť ľudí na význam sčítania obyvateľov a jeho dôsledky. Prosíme vás všetkých, ak súhlasíte s našimi názormi, aby ste nám ich pomohli šíriť. Letáky si môžete stiahnuť tu:

leták 1 leták 2 leták 3 leták 4

Podporme demokratickú spoločnosť a označme teda v bode č. 23 kolónku „BEZ VYZNANIA“!

Mohlo by vás zaujímať:
Sčítanie či zneužitie? Alebo zneužitie sčítania?
Nepodporím cirkev, či už verím alebo nie
Pri sčítaní ľudu 2011 označím „bez vyznania“
Sčítanie na Humanisti.sk
Elektronické sčítanie na Webnoviny.sk
Stránka Zbohom.sk
Stránka Štatistického úrad SR

Odporúčame tiež stránky:

Ateizmus.sk
Prometheus.sk
Humanisti.sk

Vytlačte si plagáty kampane:

leták 1 leták 2
leták 3 leták 4
leták 5 leták 6

Logo kampane navrhol a vytvoril:
Michal Vaško
londonfreelance.co.uk