Buď k sebe úprimný


Hlavné menu:
Domov
Naša kampaň
Naše argumenty
Cirkev a politika
Matrika humanistov

Z prijatej pošty:
List farára
List čitateľky

Urobte v roku 2011 dôležitý krok vo svojom živote, hláste sa hrdo a nahlas k ľuďom „bez vyznania“: ateistom, agnostikom, skeptikom, humanistom, či veriacim nehlásiacim sa k žiadnej náboženskej organizácii.

Naše argumenty sa sústreďujú na nasledovné oblasti:

A) Zaradenie otázky s povinnou formou odpovede do sčítania

Nikde, ani v dôvodovej správe k zákonu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (zákon č. 263/2008 Z. z.), nie je uvedené prečo bola otázka č. 23. Náboženské vyznanie zaradená do sčítania. A to napriek tomu, že sa nenachádza medzi 40 témami týkajúcimi sa obyvateľov a to ako povinnými, tak medzi odvodenými témami, ktoré ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Otázka náboženského vyznania bola zaradená v roku 1991 po 40 ročnej prestávke (predtým bola zisťovaná naposledy v roku 1951). Prečo však táto citlivá otázka je opätovne zaraďovaná nám Štatistický úrad Slovenskej republiky neodpovedal. Jedinou odpoveďou je: „Zákon je záväzný!“ Ani slovo o tom, že zákon pripravoval práve tento Štatistický úrad, že práve on bol gestorom úlohy a prípravy zákona, že on stanovil obsah a spôsob sčítania!

A to napriek tomu, že výskum európskych hodnôt v roku 2008 (EVS: European Values Study – realizoval sa v celej Európskej únii, u nás Sociologickým ústavom SAV) ukazuje, náboženstvo je veľmi dôležité alebo dôležité len pre 55,4 % obyvateľov Slovenska. Výsledky výskumu dokazujú, že slovenská spoločnosť je dlhodobo nejednotná v náhľadoch na schopnosť náboženstva, či cirkvi vyjadrovať sa k rôznym problémom osobného a spoločenského života. V otázke schopnosti cirkví vyjadrovať sa k problémom rodinného života 45,9 % tvrdí áno a 41,7 % nie, 12,4 % sa nevie vyjadriť a v otázke schopnosti cirkví dávať primeranú odpoveď na súčasné sociálne problémy na Slovensku je väčšinová odpoveď negatívna (57,6 %).

Na otázku: „Prečo bola otázka Náboženské vyznanie zvolená ako povinná?“ odpoveď znie opäť tradične: „Zákon je záväzný!!!“ My nežijeme v oblasti sveta, kde sú tradičné náboženské konflikty, otázka príslušnosti k náboženstvu nie je prioritnou a nie je ani aktuálnou otázkou. Prečo bola teda otázka zaradená a navyše v povinnej forme?


B) Postavenie otázky a odpovedí a hodnovernosť takto získaných výsledkov

Otázku č. 23 Náboženské vyznanie definoval Štatistický úrad ako: „účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a vzťah k tejto cirkvi alebo náboženskej spoločnosti“ s dôvodom, lebo zaručuje porovnateľnosť s rokom 2001! A to napriek tomu, že podľa Rámcového rozhodnutia Rady (ES) č. 2008/913/SVV, z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva by sa „pojem náboženské vyznanie mal chápať ako všeobecný odkaz na osoby vymedzené podľa ich náboženského presvedčenia alebo viery“. Čiže NIE vzťah k cirkvi a účasť na náboženskom živote cirkvi! Prečo potom Štatistický úrad ako odpoveď stanovil príslušnosť k cirkvi a náboženskej spoločnosti a nie náboženské vyznanie (kresťan, moslim, žid, budhista, sikh…)?

A to napriek tomu, že podľa výsledkov vlastného výskumu, ktorý uskutočnil Štatistický úrad v roku 1993 o Postavení cirkví a význame náboženskej viery v živote spoločnosti sa 94 % respondentov vyjadrilo, že sú pokrstení, avšak 17 % z nich sa za nábožensky veriacich nepovažuje. Na otvorenú otázku, prečo sa považujú za veriacich 47 % respondentov odpovedalo: „Lebo verím v Boha, v učenie Krista.“ 28 % odpovedalo: „Bol som tak vychovaný.“ 11 %: „Lebo žijem podľa božích prikázaní“! Len 6 % odpovedalo „lebo chodím do kostola na bohoslužby“ a 5 % „lebo som pokrstený“!

Štatistický úrad sa sám výsledkami svojej práce usvedčuje, že takto ním naformulovanú otázku a vopred uvedené odpovede z neobjektívnosti a z neobjektívnosti usvedčuje aj takto získané údaje. Dokazuje to, že postavenie otázky náboženského vyznania spolu so zmätočnými odpoveďami nevyhnutne generuje zmätočné výsledky! To vyvoláva otázku: Čo vlastne chcú porovnávať?


C) Grafické spracovanie otázky

Grafická úprava otázky č. 23. Náboženské vyznanie len posilňuje naše pochybnosti o korektnosti zvolenej otázky a hodnovernosti získaných odpovedí. Je spracované tak, že ako prioritné miesto pre odpovede ponúka najprv pre najväčšie cirkvi, potom pre menšie cirkvi a náboženské spoločnosti. Neuvádzajú cirkvi v abecednom poradí, ale podľa početnosti odpovedí v roku 2001. Avšak druhú najpočetnejšiu svetonázorovú skupinu – občanov bez náboženského vyznania – schováva na predposledné miesto, niekde ku okraju celej rubriky! Čo teda je kritériom pre umiestnenie odpovedí početnosť, alebo abecedné poradie? Ani jedno, ani druhé! Štatistický úrad to takto urobil len pri tejto otázke. Logicky to nevysvetlil. Prečo? Žeby vedome schovával túto odpoveď?

Na naše upozornenie ku grafickému spracovaniu otázky nám odpovedal úplne charakteristicky: vysvetľuje nám, že každý obyvateľ si môže nájsť a zvoliť si svoju odpoveď. To my však nespochybňujeme. Spochybňujeme grafické spracovanie otázky, ktoré navádza na odpoveď pre najväčšie cirkvi. Na to neodpovedá. Aj mlčanie je však odpoveďou…


D) Použitie výsledkov

Jediným hodnoverným dôvodom prečo sa zisťuje otázka Náboženského vyznania je dôvod, že výsledky majú byť podkladom pre prideľovanie finančných prostriedkov pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Ak si odmyslíme, že výsledky sú nedôveryhodné a svojou hodnotou zavádzajú, toto využitie údajov je pochybné aj preto, že:

 1. Napriek rozsiahlej a viacnásobnej reštitúcii cirkevného majetku sa neustále zvyšujú nároky na finančnú podporu činnosti cirkví zo štátneho rozpočtu. Od roku 1999 po rok 2009 vzrástla suma dotácie len z rozpočtu Ministerstva kultúry na činnosť cirkví dvojnásobne, už na výšku prevyšujúcu 1 miliardu slovenských korún alebo, ak to prepočítame na súčasnú menu, na 37 191 961 €.

 2. Z údajov Štatistického úradu (podklady im poskytujú samotné cirkvi) vyplýva, že päť najväčších cirkví (rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka, reformovaná a pravoslávna – ostatné tvoria 1,16 % veriacich) aj vďaka finančnej podpore mali:

  V roku 1989 V roku 2009 čo je nárast na %
  kostolov 3 919 5 657 144%
  bohoslužieb 759 804 1 209 311 159%
  kňazov 1 906 3 480 183%
  katechétov 0 2 416 2 416%

  ale na druhej strane vykázali:

  V roku 1989 V roku 2009 čo je pokles na %
  cirkevných pohrebov 46 489 44 934 96%
  cirkevných krstov 64 321 45 111 70%
  cirkevných sobášov 24 790 14 755 60%

 3. Podľa výsledkov prieskumov Štatistického úradu sa v roku 1993 za občanov bez náboženského vyznania považovalo 20 % respondentov a podľa ďalšieho výskumu z roku 1995 až 26 % respondentov. Teda nie 9,8 % (ako sa zistilo v sčítaní v roku 1991), ani 12,96 % (ako sa zistilo v sčítaní v roku 2001)! Napriek tomu na aktivity občianskych združení sekulárneho zamerania a zabezpečenia ich špecifických kultúrnych, vzdelávacích, osvetových a sociálnych potrieb nedal náš štát za posledných 20 rokov ani jeden halier, či cent! Na Slovensku štátne orgány odmietajú registrovať občanov bez náboženského vyznania, odmietajú podporu občianskych humanistických obradov, odmietajú humanistickú etickú výchovu, odmietajú vstup týchto občanov do verejnoprávnych inštitúcií a masmédií. To nie je náhoda, to je programová diskriminácia tejto svetonázorovej skupiny! Pre náš štát v praxi občania bez náboženského vyznania, napriek sčítaniu obyvateľstva, žiaľ neexistujú…


Naše odporúčanie:

Aký význam má teda otázka číslo 23. – Náboženské vyznanie v sčítaní obyvateľstva, keď štát cieľavedome ignoruje občanov bez náboženského vyznania? A to napriek tomu že, ako dokazuje aj sčítanie obyvateľov, občania bez náboženského vyznania sú súčasťou slovenskej spoločnosti, tvoria jej históriu, morálku, hodnoty, kultúru či ekonomiku, platia dane, vychovávajú deti a sú hrdí na naše Slovensko! Otázka číslo 23. má význam jedine vtedy, ak odpoveďou na ňu, to dokážeme zmeniť! Zmeníme to tým, že výsledné číslo občanov bez vyznania sa bude čo najviac približovať k hodnote sociologických výskumov – okolo 24 %. Preto by sme nemali ignorovať otázku číslo 23. a zaškrtnúť odpoveď: Bez vyznania.

Viac na:     www.prometheus.sk

Mohlo by vás zaujímať:
Sčítanie či zneužitie? Alebo zneužitie sčítania?
Nepodporím cirkev, či už verím alebo nie
Pri sčítaní ľudu 2011 označím „bez vyznania“
Sčítanie na Humanisti.sk
Elektronické sčítanie na Webnoviny.sk
Stránka Zbohom.sk
Stránka Štatistického úrad SR

Odporúčame tiež stránky:

Ateizmus.sk
Prometheus.sk
Humanisti.sk

Vytlačte si plagáty kampane:

leták 1 leták 2
leták 3 leták 4
leták 5 leták 6

Logo kampane navrhol a vytvoril:
Michal Vaško
londonfreelance.co.uk